Grannsamverkan och samverkan för trygghet

I Ullvi har vi grannsamverkan sedan hösten 2007. Information om grannsamverkan i Ullvi har delats ut i brevlådorna före jul 2007. De som inte fått sin information (gäller de flesta fritidsboende) kan vända sig till , tfn för att få informationen.

Om vad Grannsamverkan är finns att läsa i denna broschyr.

Blankett för inventarieförteckning, kan skrivas ut härifrån

Ullvi Grannsamverkan har en egen märkbox med gravyr-maskin och penna samt  UV-penna för märkning av stöldbegärliga saker. Vi har också en digitalkamera för att fotografera inventarier och värdesaker. Du kan vända dig till , tfn för att få låna utrustningen.

Här finns Rikspolisstyrelsens skrift om grannsamverkan mot brott.

Om trygghetsskapande åtgärder som du själv kan vidta kan du läsa i Trygghetsguiden från Leksands kommun. 

Den organiserade grannsamverkan i Ullvi innebär ett samarbete med polisen och det brottsförebyggande rådet i Leksands kommun. Som delaktig i Grannsamverkan ska var och en:

– se över stöldskyddet och förvara stöldbegärlig egendom på ett säkert sätt,

– märka och dokumentera stöldbegärlig egendom,

– meddela när man är bortrest mer än en vecka samt

– rapportera misstänkta händelser och beteenden till kontaktpersonen eller polisen (tfn 114 14 eller på email till polisen i Dalarna eller i akuta fall 112).

Skyltar som visar att här har vi Grannsamverkan har under hösten 2008 satts upp på 11 platser i byn.

Den 2 november 2008 genomfördes trygghetsvandringar i de tre bydelarna, tillika grannsamverkansområdena. Vid den gemensamma samlingen i bystugan efter vandringarna redogjordes för iakttagelser och framfördes förslag på åtgärder vad gäller trafikmiljön. Vidare bestämdes vid vandringarna var våra grannsamverkansskyltar ska sättas upp. Skyltarna har satts upp i anslutning till att man kommer in i byn från respektive håll samt vid Plassen och vid magasinsladan. Vidare har en skylt satts upp på var och en av de tre stora anslagstavlorna och på Båthusgattu, Juvasgattu samt Hedgattu.

Lite historik över Grannsamverkan i Ullvi. 

Vid byalagets årsmöte den 18 februari 2007 beslöts att en arbetsgrupp på fem bybor skulle titta närmare på dessa frågor.

Den 2 april 2007 hade arbetsgruppen ett möte där vi diskuterade  förutsättningarna för formell grannsamverkan med skyltar etc. Vi gjorde en översiktlig riskanalys vad gäller brott som kan drabba byn och diskuterade möjligheten att lägga fram rekommendationer för att i möjligaste mån undvika att vi drabbas av brott. Den 15 september hölls ett allmänt möte i bystugan om hur vi skulle gå vidare. Mötet ansåg att det var viktigt att utåt, med skyltar, visa att vi har grannsamverkan i vår by. Mötet beslöt dels att arbetsgruppen ska gå vidare med att föreslå en organisation för grannsamverkan i Ullvi, dels att vi ska arbeta fram en Ullvimodell för grannsamverkan som inbegriper både brottförebyggande och andra trygghetsfrämjande åtgärder vad gäller t ex brand, olyckor, och hjälp grannar mellan.

Den 28 oktober 2007 träffades samverkansgruppen och två representanter från vardera bydelen för vidare diskussioner om bl a hur organisationen ska se ut, vilka uppgifter som ligger på kontaktpersonerna samt vilka trygghetsfrämjande åtgärder vi skulle kunna fokusera på till att börja med.

Mötet den 28 oktober resulterade i att vi nu har en organisation för grannsamverkan. Den 11 november gjorde vi den första trygghetsvandringen i byn då vi tittade dels på vilka ev hinder och risker det finns om man ska ta sig till och ifrån bystugan, framförallt när det är mörk och halt, dels på trafikmiljön på Sågmyravägen vid Torget och vid Skolan. Vi kommer att presentera förslag till åtgärder som ska förbättra både gångvägen till bystugan och trafiksäkerheten vid Torget och vid Skolan.

Vid möte med Brottsförebyggande Rådet i Leksand som ägde rum i Ullvi bystuga den 20 nov 2007 redovisade vi, med hjälp av bilder och videofilm, den trygghetsvandring som vi gjorde den 11 nov. De förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vi föreslog tyckte man var bra och värda att gå vidare med. Kontakt har redan tagits med Vägverket i Falun för att tillsammans med dem se vad som kan göras.

På mötet den 20 nov delade Närpolischefen i Leksand, Rune Bröms, ut grannsamverkansskyltar som vi nu har satt upp på lämpliga ställen (se ovan) i byn i enlighet med önskemålet på bymötet om grannsamverkan i bystugan den 15 sep. 


Uppdaterad 2012-09-12