Ullvi byamän

Ullvi byamän är den äldsta sammanslutningen i byn och där ingår alla byns jordägare. Ordförande för byamännen är byuppsyningsmannen som representerar markägarna i byn i gemensamma frågor. Den förste namngivna byuppsyningsmannen har vi funnit i kyrkböckerna för år 1734. Det var Israels Per Israelsson.  

Byuppsyningsmannen väljs varje år på bystämman i början av januari, i turordning efter ålder. 

Byamännens styrelse 

Bystämmoprotokoll finns hos byuppsyningsmannen

Styrelseprotokoll  finns hos byuppsyningsmannen

Byamännen förvaltar den samfällda marken Vändatberget, Kårbacka, Elovesbacken, Ullvisheden samt ett mindre skogsskifte i Hällkaränget. Två mindre områden vid ”Färjan” och ”Törstugöla” är också allmänning. Alla byvägar och gattur liksom åkervägarna ingår också, likaså magasinshärbret och redskapsskjulet och marken som bystugan ligger på.

Byuppsyningsmannens utåtriktade uppgifter avser framförallt kontakten med kommunen vad gäller underhållet av byvägarna samt gatubelysningen. Han ombesörjer också att det finns sand till sandlådorna.

Mer om vad byamännen gjort under de senaste åren finns att läsa i Ullvibladets 1998 - 2005, som du hittar här

Här nedan ges några exempel på vad byuppsyningsmannen och Ullvi byamän har arbetat med i äldre tider.  

Förutom samägd skog och mark äger byamännen ett magasinshärbre och ett antal jordbruksredskap.  

Mellan åren 1846-1870 drev Ullvi byamän ett litet vattendrivet sågverk vid Sångberget bortom Ljusbodarna, som drevs med hjälp av dagsverksavlönade bybor. Virket sågades och torkades på plats, innan det på vintern togs hem med häst och släde.  

Byamännen i Ullvi och Hälla bildade 1865 en gemensam brandkår och byggde ett spruthus. Byarna Romma och Berg blev anslutna till föreningen 1911.  

Skolorna i byn ägdes fram till 1899 av Ullvi byamän. År 1899 övertog Leksands kommun alla skolor i socknen och skolhuset såldes till kommunen.  

En viktig uppgift för byamännen förr var att hålla efter gärdesgårdsstängningen. En årlig gärdesgårdssyn gjordes och stränga böter drabbade de jordägare som ej höll efter sin gärdesgårdsplikt.  

Ullvi byamän stod för en stor del av kostnaderna, när elektriciteten drogs till byn 1917. De har också bekostat byns första gatubelysning 1937, då åtta belysningspunkter monterades. Därefter utökades belysningsnätet undan för undan. Den 1 januari 1974 övertog kommunen ansvaret för belysningen.  

På 1990-talet påbörjades en buskröjning, som fick stor uppmärksamhet, och byamännen belönades med ett miljöpris för sitt arbete att hålla landskapet öppet.  
 

En förteckning över byuppsyningsmän i Ullvi sedan år 1734 hittar du här

Uppdaterad 2014-04-14